HAI Celebrates Hand Hygiene Day

5TH HAI Hand Hygiene Day Celebrations 5th May 2018